Älta

Välkomna till etapp 4 av 2018 års Friska Nacka. Även i år har vi en karta som täcker delar av Älta och Sandasjön. Terrängen är mycket vacker och ni är att gratulera till att få röra er i så härlig natur. Öster om Ältavägen befinner vi oss på Erstaviks marker och får tacka familjen Petersén för att vi får arrangera Friska Nacka i området. Naturen karakteriseras av en utlöpare av stockholmsåsen som går från kartans nordvästra hörn diagonalt ner mot det sydöstra hörnet. Det är en tämligen mäktig isälvsavlagring. I söder ligger Älta mosse i vilken man förr bröt torv. Granne med naturreservatet Älta mosse-Strålsjön ligger naturreservatet Strålsjön-Erstavik. Genom reservatet går en mäktig rullstensås. Längs krönet av den sandiga och grusiga rullstensåsen ligger ett pärlband av boplatser från stenåldern. För 5000 år sedan gick vattenlinjen betydligt högre än i dag och stora delar av nuvarande landskapet var täckt av havsvikar.

Vi har satt ut 25 stolpar i området. De är av varierande svårighetsgrad och vi har försökt placera dem dels vid historiskt intressanta platser, dels natursköna avsnitt. Svårighetsgraderna är de vanliga.

Även i år har vi fått lite hjälp av Nacka Hembygdsförening genom att hämta en del information från deras förnämliga skrift ”Torp och gårdar i och omkring Älta”, av Susanne Carlsson och Gunnel Sjöstedt Karlsson (kan köpas bl a på Älta Kulturknut) resp Wikipedia. Följande torp finns att passera:

Källtorp

Redan 1610 är ett torp känt vid namn Källtorp. Stället fick sitt namn från ”en ganska skön källa” och är dokumenterat i skrift från 1698. På en karta från 1722 kallas platsen ”Kiell Torpet”. Det är möjlig att Källtorp redan på 1600-talet varit bostad åt präster, men säkert är att 1723, samtidigt som nuvarande kapellet vid Erstavik invigdes, uppläts Källtorp som prästboställe, ett ställe ”om 30 lass hö och 6 tunnors utsäde med fiskewatn”.

Nuvarande uppfördes byggnad på sommaren 1783. Då hade Källtorp förvandlads från ett litet torp till en ståndsmässig prästbostad. Den funktionen hade Källtorp ända fram till början av 1890-talet då Nackas nya prästgård uppfördes vid nybyggda Nacka kyrka. I början av 1890-talet, när sista prästen hade flyttat ut, blev Källtorp igen arrendegård under Erstavik

Snörom

Namnet härrör troligen från att den gamla landsvägen mot Erstavik gjorde här en kraftig sväng. Torpet är känt sedan 1691 och var bland annat bostad för klockaren vid Nacka gamla kyrka.

Mellan åren 1712 och 1769 var Snörom båtsmanstorp, därefter övertog Tuppstugan den uppgiften och Snörom blev skogvaktarbostad för skogvaktaren på Erstavik. Dagens huvudbyggnad härrör från 1700-talet och är en enkelstuga uppförd i liggtimmer och panelad. Till Snörom hörde inga ägor, bara ett kappland (154,27 m²) mark, där de boende odlade potatis. Nu genomförs en omfattande restaurering av byggnaden.

Tenntorp

Tenntorp har sitt namn efter ten som betyder gren, kvist, pinne. Stället är känt sedan 1603 och var bland annat ett dagsverkstorp och ett skogvaktarboställe. Ursprungliga huvudbyggnaden uppfördes förmodligen i slutet av 1600-talet och är en knuttimrad parstuga, ursprungligen i en våning och påbyggd med en våning under 1800-talets första hälft. Tenntorp utvecklades från ett enkelt dagsverkstorp till ett bärkraftigt småjordbruk. Tenntorp klarade sig oskadd under rysshärjningarna 1721. Nuvarande huvudbyggnad är putsad och från början av 1900-talet.

Enligt folktron dränkte här vid Sandasjön en bonde från Tenntorp sina tvillingpojkar i Svartbäcken. Barnen hade han fått med sin piga. Det sägs att vid fullmåne, lördagskvällar omkring åttatiden, kan man höra barnskrik på denna plats.

Tuppstugan

Läs på informationskylten V om ruinen!

Kollektiva kommunikationer

Buss 401 går från Slussen, för tidtabell se www.sl.se, stig av vid:

Källtorp (i kartans nordvästra hörn)
Tenntorp
Kolarängen
Klisätravägen

Med cykel

Hela området är cykelvänligt med bra cykelleder från Sickla via Hellasgården till Älta samhälle.

Med bil

Parkering norr om handelsträdgården vid Tenntorp (avgiftsbelagd parkering). Parkering ej tillåten vid handelsträdgården eller äventyrsbanan (privata parkeringar).